Fundacja Dobrego Startu

Borów 54/8
58-173 Roztoka

BANK ZACHODNI WBK
63 1090 2343 0000 0001 3344 0684RAMOWY PLAN DNIA – GRUPA SMERFY

na rok szkolny 2017/2018

7:00-9:00
Schodzenie się dzieci.
Zajęcia dowolne według pomysłów dzieci lub przy niewielkim udziale  nauczycielki.
Zabawy indywidualne i w grupach.
Korzystanie z gier i układanek stolikowych.
Zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych.
Czynności dowolne podejmowane przez dzieci i inspirowane przez nauczycielkę .
9:00-9:30
Zabawy zorganizowane w kole.
Zabawy integracyjne i muzyczno-ruchowe.
Zabawy ruchowe wynikające z własnej aktywności i potrzeb dziecka.
Ćwiczenia poranne.
9:30-10:15
Czynności organizacyjno-porządkowe. Śniadanie:
1. przygotowanie do śniadania – wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych
2. czynności samoobsługowe
3. doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku kulturalne zachowanie się przy stole
10:15-11:00
Zajęcia dydaktyczne wspierające całościowy rozwój dziecka według wybranego programu wychowania przedszkolnego.
11:00-12:00
Spacer, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali, zabawy ruchowe.

Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem zabawek ogrodowych        i sprzętu sportowego. Zabawy dowolne w sali oparte na spontanicznej aktywności dziecka.

12:00-12:30
Czynności organizacyjno-porządkowe. Obiad:
1. wdrażanie do samoobsługi
2. wyrabianie umiejętności prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych
3. praca nad prawidłowym posługiwaniem się sztućcami
4. zwrócenie uwagi na dokładne żucie pokarmów oraz przezwyciężanie niechęci                    do niektórych potraw pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się                      i przedszkolnego savoir-vivru 
12:30-13:00
Zabawy relaksacyjne:
1. wyciszenie dzieci za pomocą wybranych technik relaksacyjnych
2. odpoczynek/bajkoterapia/-słuchanie opowiadań nauczycielki na podstawie literatury dziecięcej i terapeutycznej
 

13:00-15:00

Tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne cechy, zdolności,                           zainteresowania, praca z dzieckiem o indywidualnych potrzebach rozwojowych.
Zabawy wg zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne,
inne w kącikach zainteresowań.
Zabawy integracyjne.
Zabawy muzyczno-ruchowe.
Czynności porządkowe w sali.
Rozchodzenie się dzieci .