Fundacja Dobrego Startu

Borów 54/8
58-173 Roztoka

BANK ZACHODNI WBK
63 1090 2343 0000 0001 3344 0684Oferta pracy
Fundacja Dobrego Startu z siedzibą w Borów 54/8, 58-173 Roztoka wraz z Gminą Dobromierz z siedzibą pl. Wolności 24, 58-170 Dobromierz, składa ofertę pracy na stanowisko NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, do Punktu
Przedszkolnego w Czernicy, prowadzonego w ramach projektu „Pozwólmy naszym dzieciom poszerzać horyzonty” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO, nr projektu DEFS- W.IV.432.52.2019. Oferta dotyczy zatrudnienia dwóch nauczycieli wychowania przedszkolnego.
1. Zakres obowiązków:
Do zakresu obowiązków nauczyciela wychowania przedszkolnego będzie należało:
– prowadzenie zajęć opiekuńczo-edukacyjnych zgodnie z wybranym programem nauczania, 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu,
– prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego – wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej oraz metodycznej do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
– odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych opiece dzieci w czasie zajęć organizowanych w Punkcie Przedszkolnym,
– wspieranie rozwoju zarówno psychicznego jak i fizycznego podopiecznych,
– przeprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych i specjalistycznych w wymiarze 8 godz /miesiąc,
– przestrzeganie regulaminu Punktu Przedszkolnego oraz procedur obowiązujących w Punkcie Przedszkolnym szczególnie, procedury odbioru dziecka z placówki,
– ścisła współpraca z koordynatorem projektu, przedstawicielem Gminy, rodzicami dzieci oraz dyrektorem,
– konsultacje ze specjalistami na temat aktualnych potrzeb wychowanków,
– prowadzenie stosowanej dokumentacji dotyczącej realizacji zajęć, zgodnie z przygotowanym planem zajęć,
– składanie pisemnych raportów z wykonywanych czynności do 5 dnia każdego miesiąca kalendarzowego,
– uzupełnianie danych i prowadzenie aktualności oraz galerii zdjęć na stronie internetowej Punktu Przedszkolnego,
– dbanie o stan techniczny sprzętu zgromadzonego w Punkcie Przedszkolnym (meble, zabawki, pomoce, sprzęt RTV etc.),
– otrzymanie należytego ładu i porządku na terenie punktu przedszkolnego, jak również na terenie placu przedszkolnego,
– obowiązkowy udział w bezpłatnych szkoleniach proponowanych przez Pracodawcę,
– dochowanie tajemnic służbowych w kwestii organizacji pracy personelu.
2. Wymagania:
Osoba ta musi posiadać kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela edukacji
przedszkolnej, co oznacza iż musi posiadać:
– dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku pedagogika w specjalności
przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym,
– dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym.

Preferowane będą osoby zamieszkujące teren gminy Dobromierz.
Preferowane będą osoby posiadające dodatkowe kursy, szkolenia, studia.
Preferowane będą osoby mające doświadczenie i kompetencje w pracy z dziećmi w wieku 3-5
lat w grupach różnowiekowych.
Wymagana sumienność, otwartość, umiejętność współpracy z rodzicami i społecznością
lokalną.

3. Opis przygotowania, miejsce i termin składania dokumentów rekrutacyjnych.
Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być przesłane za pośrednictwem poczty lub dostarczone osobiście na adres Fundacja Dobrego Startu, ul 3 Maja 61, 58 – 173 Roztoka, do dnia 12.08.2020, do godziny 12:00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i telefonem
kontaktowym z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko nauczyciel wychowania przedszkolnego w punkcie przedszkolnym w Czernicy. Ogłoszenie wyników naboru nastąpi w dniu 14.08.2020 r. Dokumentacja powinna zawierać potwierdzenie wymagań zawartych w pkt 2, CV oraz list motywacyjny, formularz zgłoszeniowy nauczyciela ( w zakładce  dokumenty do pobrania), ewentualne referencje z poprzednich
miejsc pracy, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, kopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność kandydata.
4. Dodatkowe informacje:
1) postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz
rozmowy z kandydatami,
2) o zakwalifikowaniu się do II etapu – rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci, których oferty spełniają warunki formalne, zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty e – mail lub telefonicznie,
3) nadesłanych dokumentów nie zwracamy,
4) informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Fundacji Dobrego
Startu (www.fundacjadobregostartu.pl) oraz na stronie internetowej Gminy Dobromierz, niezwłocznie po przeprowadzonym naborze,
5) dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 725429666