Fundacja Dobrego Startu

Borów 54/8
58-173 Roztoka

BANK ZACHODNI WBK
63 1090 2343 0000 0001 3344 0684Oferta dotyczy naboru kandydata w ramach umowy zlecenia w zakresie wykonywania prac porządkowych Fundacja Dobrego Startu z siedzibą w Borów 54/8, 58-173 Roztoka wraz z Gminą Dobromierz z siedzibą pl. Wolności 24, 58-170 Dobromierz, składa ofertę w ramach umowy zlecenie w zakresie wykonywania prac porządkowych w Punkcie Przedszkolnym w Czernicy, prowadzonym w ramach projektu „Pozwólmy naszym dzieciom poszerzać horyzonty” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO, nr projektu DEFS- W.IV.432.52.2019.
1. Zakres obowiązków:
Zleceniobiorca wykonuje na rzecz zleceniodawcy następujące obowiązki :
– bieżące naprawy i usuwanie usterek,
– dbałość o czystość wokół budynku ( koszenie trawy, grabienie liści),
– w sezonie zimowym utrzymanie bezpiecznego wejścia przed budynkiem,
– wszelkie czynności gospodarcze i konserwacyjne w pomieszczeniach przynależnych do
punktu przedszkolnego,
– pozostałe czynności gospodarcze, których konieczność wykonywania zostanie stwierdzona
przez organ prowadzący placówkę,
– przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
– zleceniobiorca w/w obowiązki na rzecz zleceniodawcy wykona w ramach 80 godzin w miesiącu.
2. Wymagania:
– umiejętność organizacji pracy własnej,
– kultura osobista,
– sumienność, dyspozycyjność,
– zaangażowanie w wykonywaną pracę.
3. Opis przygotowania, miejsce i termin składania dokumentów rekrutacyjnych.
Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być przesłane za pośrednictwem poczty lub dostarczone osobiście na adres Fundacja Dobrego Startu, ul 3 Maja 61, 58 – 173 Roztoka, do dnia 12.08.2020, do godziny 12:00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i telefonem kontaktowym z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko pracownika porządkowego w punkcie przedszkolnym w Czernicy.Ogłoszenie wyników naboru nastąpi w dniu 14.08.2020 r. Dokumentacja powinna zawierać CV oraz list motywacyjny, ewentualne referencje z poprzednich miejsc pracy, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego.
4. Dodatkowe informacje:
1) postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów,
2) nadesłanych dokumentów nie zwracamy,
3) informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Fundacji Dobrego Startu (www.fundacjadobregostartu.pl) oraz na stronie internetowej Gminy Dobromierz, niezwłocznie po przeprowadzonym naborze,
4) dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 725429666