Fundacja Dobrego Startu

Borów 54/8
58-173 Roztoka

BANK ZACHODNI WBK
63 1090 2343 0000 0001 3344 0684W związku z otwarciem punktów przedszkolnych podczas pandemii COVID -19 wprowadza się następujące procedury, które zostały opracowane na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 02 lipca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art.8a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 2019 r. poz 59, oraz z 2020 r. poz. 322,374 i 567).
1. Cel procedur: Celem niniejszych procedur jest ustalenie sposobu przyprowadzania i odbierania dziecka z placówki, wydawania posiłków, sprawowania opieki nad dziećmi uczęszczających do punktu przedszkolnego, postępowania w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka lub personelu w tym zachorowania na COVID-19, zasad postępowania pracowników na terenie placówki.
2. Zakres procedur: procedury dotyczą wszystkich pracowników punktu przedszkolnego świadczących pracę na terenie placówki w trakcie trwania pandemii koronawirusa COVID-19, rodziców oraz dzieci będących na terenie placówki.
3. Odpowiedzialność: Odpowiedzialnym za wdrożenie procedury i zapoznanie z nią pracowników jest Dyrektor placówki. Pracownicy wykonujący pracę na terenie przedszkola w trakcie trwania pandemii odpowiedzialni są za: przestrzeganie zasad BHP , zasad postępowania pracowników na terenie placówki, a także za bezpieczeństwo i higienę powierzonych im sprzętów i narzędzi.
I. Procedura przyprowadzani i odbierania dziecka z placówki.
1. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
2. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej podmiotu (szatnia) , z zachowaniem zasady 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 2 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
2. Do punktu przedszkolnego zostaną przyjęte tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną, w tym COVID -19.
3. Dzieci są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe.
4. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych jest zakaz przyprowadzania dziecka.
5. Dzieci do placówki nie przynoszą żadnych zabawek oraz przedmiotów z zewnątrz.
6. Na terenie placówki nie mogą przebywać żadne nieupoważnione osoby.
7. Rodzic wyraża zgodę na pomiar temperatury dziecka termometrem bezdotykowym zaraz po przybiciu do placówki.
II. Procedura organizacji opieki w punkcie przedszkolnym.
1. Jedna grupa dzieci powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali.
2. W grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci. Zaleca się, aby do grupy przyporządkowani byli, w miarę możliwości organizacyjnych, ci sami opiekunowie.
3. Z sali zostają usunięte przedmioty i sprzęty, które nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze, itp.) należy je dokładnie dezynfekować.
4. Salę należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
5. Osoby pracujące z dziećmi mają zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min 1,5m.
6. Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieni utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych, poręczy, klamek, powierzchni plastikowych, stołów, zabawek, włączników, pomieszczeń do wydawania posiłków itd. Czynności te mają być wykonywane tak aby dzieci nie wdychały oparów środków służących do dezynfekcji.
7. Zaleca się przebywanie na placu zabaw należącym do punktu przedszkolnego z uwzględnieniem maksymalnej odległości.
8. Sprzęt na placu zbaw powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany.
9. Nie organizuje się obecnie żadnych wyjścia poza teren placówki.
10. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych zostają powieszone instrukcje prawidłowego mycia rąk, dezynfekcji rąk, prawidłowego zdejmowania maseczki oraz prawidłowego zdejmowania rękawiczek.
III. Procedura wydawania posiłków.
1. Poza ogólną procedurą uwzględnioną w HACCP punktu przedszkolnego zaleca się aby na terenie kuchni przebywała tylko jedna osoba.
2. Posiłki będą wydawane w naczyniach jednorazowych, do ich spożywania będą wykorzystywane jednorazowe sztućce.
3. Wszelkie powierzchnie w kuchni zostają zdezynfekowane specjalnie przeznaczonym środkiem po każdorazowym użyciu.
4. Posiłki przygotowywane przez catering odbiera się bez kontaktu z pracownikiem cateringu.
IV. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka lub personelu w tym zachorowania na COVID -19.
1. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe , bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. Jeżeli pracownicy lub rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka powinni nie przychodzić do placówki oraz skontaktować się telefonicznie ze stacja sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.
2. W miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze pracowników i personelu powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
3. W punktach przedszkolnych w Roztoce zostało przygotowane pomieszczenie ( na co dzień pomieszczenie biurowe) służące do odizolowania dziecka, u którego zaobserwowana oznaki chorobowe. W punkcie przedszkolnym w Dobromierzu, jest to sala pedagoga szkolnego. W punkcie przedszkolny w Czernicy jest to pomieszczenie gospodarcze. Pomieszczenia te są wyposażane w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji . W pomieszczeniu dziecko z podejrzewanymi objawami będzie przebywać w oczekiwaniu na rodziców/ opiekunów prawnych, którzy po poinformowaniu ich o zaistniałej sytuacji powinni jak najszybciej odebrać dziecko z placówki. Rodzice zobligowani są do powiadomienia o tym fakcie samodzielnie Sanepidu oraz zastosowania się do uzyskanych tam instrukcji.
4. Pracownicy punktu przedszkolnego zostają poinformowani , że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy , powinni zostać w domu i poinformować telefonicznie pracodawcę i stację sanitarno- epidemiologiczną, skontaktować się z oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID -19 należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy powiadomić właściwą miejscową powiatową stację sanitaro – epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydanych instrukcji i poleceń . Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci.
6. Obszar w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w przedszkolu procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe ( klamki, poręcze, uchwyty).
7. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
8. Umieszczenie w widocznym i łatwym w dostępnie miejscu numerów telefonów do stacji sanepidu, służb medycznych.
9. W przypadku podejrzenia zakażenia dziecka postępujemy podobnie i dodatkowo:
a. Zawiadamiamy rodziców o stanie zdrowia dziecka
b. Odizolowujemy dziecko od pozostałych dzieci.
10. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych GIS dostępnych na stronie gov.pl/web/koronowirus oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
V. Ogólne zasady postępowania Pracowników na terenie placówki:
1. Dyrektor Przedszkola wyznacza pracowników , którzy w trakcie pandemii świadczą pracę w normalnym trybie – tj. na terenie zakładu pracy.
2. Pracownicy przychodzą do pracy w bezpiecznych odstępach czasowych, należy unikać rotacji nauczycieli podczas sprawowania opieki nad dziećmi.
3. Pracownicy z objawami choroby , takimi jak podwyższona temperatura ( powyżej 37,5 C ⁰ ), duszności, itp. nie są wpuszczani na teren placówki.
4. Pracownicy pracujący ze sobą zachowują odstęp minimum 1,5 m od siebie. Na teren przedszkola nie będą wpuszczane osoby trzecie nie mające uzasadnionego interesu przebywania na terenie placówki.
5. Szczegółowe zasady zachowania higieny przez pracowników w miejscu pracy :
a. Do pracy pracownicy wchodzą wejściem od podwórka pojedynczo.
b. Obowiązuje bezwzględna dezynfekcja rąk środkiem do tego przeznaczonym .
c. Mycie rąk powinno odbywać się na zasadach szczegółowo opisanych w instrukcji dot. Mycia rąk znajdującej się widocznym miejscu ( przy umywalkach) .
6. Szczegółowe zasady dezynfekcji sprzętów :
– wszystkie sprzęty oraz narzędzia po zakończeniu pracy muszą zostać zdezynfekowane,
– monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów tak, aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. Dezynfekcja sprzętów służących do pracy odbywa się z zastosowaniem środka do dezynfekcji na bazie alkoholu (zawartość minimum 60 %) dostępnego w rozpylaczu, który będzie znajdował się w szafie ze środkami do utrzymania czystości.
– należy wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę , a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
– sprzęt na placu zabaw musi być czyszczony regularnie z użyciem detergentu lub dezynfekowany. Celem dezynfekcji jest zapobieganie zakażeniu drogą kontaktową oraz zminimalizowanie ryzyka rozpowszechniania się zakażeń.