Fundacja Dobrego Startu

Borów 54/8
58-173 Roztoka

BANK ZACHODNI WBK
63 1090 2343 0000 0001 3344 0684Gwarantujemy dobry start!

Misje i cele fundacji:

Fundacja Dobrego Startu została ustanowiona 08.01.2016 r. przez fundatora Jolantę Marię Nitarską, a zarejestrowana 04.03.2016 r. pod  nr KRS: 0000605963.

Misją Fundacji Dobrego Startu jest wspieranie rozwoju, oświaty, edukacji, wychowania dzieci i młodzieży oraz stwarzanie rodzicom warunków do godzenia życia zawodowego z życiem rodzinnym.

Cele Fundacji

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczności w następującym zakresie:

 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 • wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego i religijnego,
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 • podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • działalności charytatywnej,
 • ochrony i promocji zdrowia,
 • działalności wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • organizacji wystaw, konkursów, festiwali, przeglądów oraz izb pamięci i tradycji.

Fundacja może realizować swoje cele poprzez:

 1. Zakładanie, prowadzenie, wyposażanie, utrzymywanie, kierowanie i zarządzanie punktami przedszkolnymi,
 2. Organizowanie konkursów i upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy w zakresie wychowania w rodzinie, sportu i zdrowego trybu życia, kultury, dziedzictwa narodowego, turystyki i krajoznawstwa, wolontariatu, tradycji narodowej, wiedzy o Unii Europejskiej, ekologii i ochrony przyrody,
 3. Prowadzenie profilaktyki i promocji zdrowia;
 4. Prowadzenie konsultacji i terapii psychologicznej oraz logopedycznej dla dzieci,
 5. Prowadzenie kursów dla dzieci i młodzieży,
 6. Organizowanie szkoleń i poradnictwa dla rodzin,
 7. Organizowanie wsparcia rzeczowego dla rodzin i dzieci zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem w celu wyrównywania szans,
 8. Organizowanie wyjazdów turystycznych i edukacyjnych dla dzieci,
 9. Organizacja imprez i przedsięwzięć oświatowych i edukacyjnych, rekreacyjnych, sportowych, kulturalnych oraz o charakterze integracyjnym,
 10. Pozyskiwanie sponsorów stałych i okolicznościowych,
 11. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji

Ostatnie aktualności:

Terminarz przerw

Terminarz przerw

Terminarz przerw w pracy punktów przedszkolnych prowadzonych przez Fundację Dobrego Startu na rok przedszkolny 2020/2021 Ustawowo wolne: 11.11.2020 (środa) – Święto Niepodległości 25.12.2020 (piątek) – Boże Narodzenie 01.01.2021 (piątek) – Nowy Rok 06.01.2021 (środa)...

Procedury bezpieczeństwa COVID-19

W związku z otwarciem punktów przedszkolnych podczas pandemii COVID -19 wprowadza się następujące procedury, które zostały opracowane na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 02 lipca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów...