Fundacja Dobrego Startu

Borów 54/8
58-173 Roztoka

BANK ZACHODNI WBK
63 1090 2343 0000 0001 3344 0684 

PROJEKT ORGANIZACJI

PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

 DOBROMIERZ 

 

ROZDZIAŁ I

NAZWA PUNKTU I MIEJSCE JEGO PROWADZENIA

1. Nazwa punktu: Punkt Przedszkolny Dobromierz.

2. Adres: ul. Podgórna 2, 58-170 Dobromierz.

3. Organ prowadzący: Fundacja Dobrego Startu, Borów 54/8, 58-173 Roztoka.

4. Organ sprawującym nadzór pedagogiczny: Dolnośląski Kurator Oświaty.

5.    Podstawa prawna działania Punktu Przedszkolnego Dobromierz, zwanego dalej „punktem”:

1)   art.168 ust.4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. , poz. 59 z późn.zm.),

2)   rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2017 r., poz. 1657),

3)   Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz.526),

4)   niniejszy Projekt Organizacji Punktu Przedszkolnego Dobromierz.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA PUNKTU ORAZ SPOSÓB ICH REALIZACJI

1.    Nadrzędnym celem punktu jest dobro dziecka.

2.    Celem punktu jest:

1)      zapewnienie dzieciom opieki, wychowania i nauczania w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,

2)      wspomaganie i ukierunkowanie indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi,

3)      zapewnienie optymalnych warunków rozwoju dziecka,

4)      kształtowanie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego świata,

5)      wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka,

6)      wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich,

7)      sukcesywne uzupełnianie wyposażenia punktu w sprzęt i pomoce dydaktyczne stosownie do potrzeb rozwojowych i zainteresowań dzieci.

3.    Punkt jest placówką przede wszystkim edukacyjną, w założeniu realizuje program zajęć i pracy z dzieckiem w grupie różnowiekowej określony w podstawie programowej wychowania przedszkolnego określonego przez Ministra Edukacji Narodowej.

4.    Punkt realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

5.    Działalność punktu dostosowana jest do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka, zapewniając kontakt z rodzicami i otaczającym środowiskiem.

6.    Do zadań punktu należy zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w placówce oraz zapewnienie bezpieczeństwa podczas prowadzonych zajęć.

7.    Do zadań punktu przedszkolnego należy:

1)   wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka:

a)    kształtowanie i rozwijanie aktywności twórczej dziecka w zakresie twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej,

b)   umożliwienie dziecku poznawanie i rozumienie siebie i otaczającego świata,

c)    stworzenie dziecku warunków umożliwiających mu nabywanie umiejętności poznawczych poprzez odkrywanie i badanie,

d)   wspomaganie w odnajdywaniu przez dziecko swojego miejsca w grupie rówieśniczej,

e)    prowadzenie działalności diagnostycznej w zakresie rozwoju wychowanków,

f)    ukierunkowanie rozwoju dziecka w oparciu o jego indywidualne możliwości rozwojowe,

g)   umożliwienie dzieciom nauki zachowań społecznych,

h)   organizowanie procesu wychowawczo – dydaktycznego i opiekuńczego z uwzględnieniem i przestrzeganiem praw dziecka;

2)   wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka poprzez współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania ich dzieci z przestrzeganiem praw należnych rodzicom, w szczególności:

a)    przekazywanie rzetelnych informacji na temat rozwoju ich dzieci,

b)   uzgadnianie kierunków oddziaływań stymulujących rozwój dziecka,

c)    umożliwianie rodzicom zdobywania wiedzy na temat rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym;

3)   przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole:

a)    kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa,

b)   rozwijanie sprawności ruchowej dzieci,

c)    dbałość o wszechstronny, harmonijny rozwój dziecka we wszystkich sferach rozwojowych; rozwój mowy, rozwój emocjonalny, rozwój intelektualny, rozwój ruchowy, rozwój poznawczy- na miarę osobistych możliwości każdego dziecka,

d)   rozwijanie samodzielności dziecka,

4)   współpraca z rodzicami/ opiekunami prawnymi i środowiskiem lokalnym:

a)    nawiązywanie współpracy z władzami samorządowymi, organizacjami społecznymi, instytucjami pomocowymi działającymi na terenie kraju, przedsiębiorstwami, w celu aktywnego włączenia się w życie społeczności lokalnej i podejmowania wspólnych inicjatyw,

b)   promowanie punktu w środowisku lokalnym, aktywny udział społeczności przedszkolnej w uroczystościach odbywających się na danym terenie,

c)    włączanie rodziców/opiekunów prawnych w codzienne działania placówki (pomoc przy organizowaniu wycieczek, wyjazdów, uroczystości przedszkolnych),

d)   utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami/ opiekunami prawnymi (organizowanie zebrań, spotkań, dni otwartych).

8.    Punkt zapewnia dzieciom pomoc psychologiczną, logopedyczną lub opiekę zdrowotną.

9.    Punkt, w swoich celach i zadaniach uwzględnia dzieci niepełnosprawne z różnymi zaburzeniami w rozwoju:

1)      niepełnosprawne intelektualnie,

2)      dzieci z wadami słuchu i wzroku,

3)      dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi,

4)      dzieci z zespołem Aspergera i autyzmem.

10.    W punkcie może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dziecka mające na celu stymulowanie psychofizycznego rozwoju, prowadzone bezpośrednio z dzieckiem oraz jego rodziną.

11.    Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka organizuje się dla dzieci posiadających opinię o potrzebie tego wspomagania, wydaną przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną, na pisemny wniosek rodziców (opiekunów dziecka) złożony w punkcie.

ROZDZIAŁ III

ORGANIZACJA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

1.    Nabór dzieci do punktu p odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń, przez cały rok.

2.    W ciągu roku do punktu przedszkolnego przyjmuje się dzieci, o ile są wolne miejsca.

3.    Do punktu przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 5 lat.

4.   W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest przyjęcie dzieci młodszych, które ukończyły 2,5 roku, samodzielnych w zakresie podstawowej samoobsługi. Za szczególny przypadek uznaje się: trudną, wyjątkową sytuację rodzinną dziecka, losowe zdarzenie w rodzinie dziecka, uczęszczanie do punktu rodzeństwa dziecka, poziom rozwoju dziecka umożliwiając jego funkcjonowanie w grupie, samodzielność.

5.    Rodzice dziecka uczęszczającego do punktu, którzy rezygnują z miejsca w punkcie, zobowiązani są do złożenia pisemnej rezygnacji.

6.    Dzienny wymiar godzin zajęć przeznaczonych na nauczanie, wychowanie i opiekę wynosi  minimum 5 godzin.

7.    Dzienny wymiar przebywania dziecka w punkcie wynosi do 8 godzin.

8.    W ramach dziennego czasu pracy punktu prowadzone jest co najmniej nauczanie, wychowanie i opieka w zakresie podstawy programowej dla dzieci w wieku 3-5lat.

9.    W ramach pracy punktu prowadzone są zajęcia dla dzieci i rodziców ze specjalistami – logopeda, psycholog

10.    Czas  trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi około 15 minut dla dzieci 3-4  letnich, a około 30 minut dla dzieci 5 letnich

11.    Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci na świeżym powietrzu.

12.    Punkt może organizować dla dzieci różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki.

13.    Organizacja i program wycieczek i imprez dostosowany jest do wieku, zainteresowań, potrzeb dzieci ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.

14.    Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00.

15.    Liczba dzieci w grupie przedszkolnej nie może przekroczyć 25.

16.    Praca dydaktyczno – wychowawcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego wybranego z zestawu programów zatwierdzonych przez Ministra Edukacji Narodowej.

17.    Dzieci zapisane do punktu korzystają z jednego gorącego posiłków dziennie. Koszty wyżywienia dziecka w pełni pokrywane są przez rodziców/opiekunów.

18.    Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez dyrektora/nauczyciela placówki, uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.

19.    Punkt jest otwarty przez cały rok z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dodatkowych dni wolnych od pracy ustalonych przez organ prowadzący punkt.

ROZDZIAŁ IV

PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW, W TYM PRZYPADKI SKREŚLENIA DZIECKA Z LISTY WYCHOWANKÓW 

 

1.    Wychowankowie punktu mają prawa wynikające z Konwencji o prawach dziecka, przepisów oświatowych i niniejszego projektu.

2. Dzieci mają prawo do:

1)   właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej,

2)   ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania ich godności,

3)   życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym,

4)   zabawy i nauki, na miarę swoich indywidualnych potrzeb i możliwości, interesujących zajęć, rozwijających ich umiejętności, zainteresowania i uzdolnienia,

5)   szacunku, życzliwości i sympatii ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych jak i rówieśników,

6)   korzystania z porady specjalistów poradni psychologiczno- pedagogicznej, za zgodą rodziców.

3. Wychowankowie mają obowiązek:

1)   zgodnie współpracować z innymi dziećmi, przestrzegać praw innych osób,

2)   na miarę swoich możliwości rozwojowych nie przeszkadzać w prowadzeniu zajęć, aktywnie uczestniczyć w zajęciach,

3)   nie niszczyć zabawek, pomocy i mienia,

4)   starania się, w miarę możliwości, aby radzić sobie z samodzielnym jedzeniem i ubieraniem się,

5)   okazywania szacunku i nietykalności innym dzieciom jak i osobom dorosłym,

6)   przestrzegania czystości, higieny i bezpieczeństwa,

7)   zbierania zabawek i odkładania ich na miejsce;

8)   przestrzeganie zasad grupy ustalonych wspólnie z nauczycielem.

4.    Przypadki, w których organ prowadzący punkt może skreślić dziecko z listy wychowanków:

1)   na pisemny wniosek rodziców lub opiekunów prawnych bez podania przyczyny,

2)   swoim zachowaniem powoduje zagrożenie zdrowia lub życia innych wychowanków,

3)   nastąpi brak współpracy pomiędzy personelem dydaktycznym, a rodzicami w kwestii rozwiązania problemów powstałych w procesie dydaktycznym i wychowawczym dziecka,

4)   zatajenia przez rodziców informacji o stanie zdrowia dziecka uniemożliwiający prawidłowy proces wychowania i kształcenia w grupie,

5)   nieobecności dziecka ponad miesiąc i nie zgłoszenia tego faktu nauczycielowi prowadzącemu zajęcia w grupie przedszkolnej,

6)   rodzice zalegają z opłatami za posiłki spożyte (po wcześniejszym wezwaniu rodziców do uregulowania należności w wyznaczonym terminie).

ROZDZIAŁ V

WARUNKI POBYTU DZIECI W PUNKCIE ZAPEWNIĄJACE BEZPIECZEŃSTWO

1.    W punkcie opiekę i bezpieczeństwo zapewnia się wychowankom poprzez:

1)   powierzenie grupy opiece jednej nauczycielce posiadającej wymagane kwalifikacje do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym,

2)   zatrudnienie osoby wspomagającej nauczyciela w opiece nad dziećmi,

3)   organizowanie i prowadzenie zajęć i zabaw na wyznaczonych terenach ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci,

4)   zapewnienie opieki przez nauczyciela i osobę wspomagającą w trakcie zajęć poza terenem placówki (spacery, wycieczki),

5)   zorganizowanie zajęć zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

6)   kontrolę przez nauczyciela sprzętu, pomocy dydaktycznych oraz zabawek,

7)   stosowanie się do obowiązujących przepisów bhp i p.poż.,

2.    W punkcie, bez zgody rodziców/prawnych opiekunów, nie wolno stosować wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie.

3.    W punkcie nie wolno stosować wobec dzieci żadnych form przemocy fizycznej ani psychicznej.

4.    Wychowankowie są objęci zbiorowym ubezpieczeniem NW przez 24 godziny na dobę (opłata z tytułu ubezpieczenia dziecka podana jest do wiadomości rodziców na zebraniu organizacyjnym).

5.    Rodzice/ prawni opiekunowie dzieci mogą pełnić rolę opiekunów w czasie wycieczek, spacerów.

6.    Osoby zatrudnione w punkcie lub przez dłuższy czas (miesiąc) przebywające z dziećmi, muszą posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania  pracy zgodnie z przepisami ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

ROZDZIAŁ VI

SPOSÓB SPRAWOWANIA OPIEKI NA DZIEĆMI W CZASIE ZAJĘĆ

1.    Dziecko przebywające w przedszkolu jest pod opieką nauczyciela, który organizuje zabawy, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zgodnie z programem i miesięcznym planem zajęć.

2.    Nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych dzieci, zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.

3. Nauczyciel może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dziećmi.

4.    Obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna oraz powiadomienie rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach, np. podwyższona temperatura.

5.    W razie zaistnienia sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życia dziecka nauczyciel ma obowiązek udzielenia pierwszej pomocy, a następnie powiadomienia służb medycznych, organ prowadzący punkt i rodziców.

6.    W przypadku choroby nauczyciel nie zapewnia opieki nad dzieckiem. Jeśli choroba zostanie stwierdzona w trackie przebywania dziecka w placówce, rodzice zobowiązani są do niezwłocznego odebrania dziecka. Nie dotyczy to przypadków alergii potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim.

7.    Każdorazowo nauczyciel kontroluje miejsce przebywania dzieci (sala zajęć, szatnia, łazienka, plac zabaw)

8.    Na zajęciach prowadzonych w punkcie mogą przebywać rodzice/ prawni opiekunowie dzieci oraz osoby przez nie upoważnione, a także osoby odbywające praktykę, wolontariusze.

ROZDZIAŁ VII

WARUNKI PRZYPROWADZANIA DZIECI NA ZAJĘCIA I ODBIERANIA Z NICH

1.    Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z punktu:

1)   rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z punktu bądź przez osoby przez nich wskazane w pisemnym upoważnieni, niedopuszczalne jest pozostawienie dziecka przed punktem lub w szatni. Od chwili przekazania za bezpieczeństwo dziecka odpowiada punkt,

2)   przyprowadzanie dziecka do punktu odbywa się między godziną 7:00 a 9:00, natomiast odbieranie dzieci odbywa się między godziną 13:00 a 15:00,

3)   do punktu może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe, nie wymagające specjalnej opieki,

4)   respektowanie przez nauczycieli pisemnych upoważnień złożonych przez rodziców/ opiekunów prawnych odnośnie odbierania dzieci przez osoby wskazane w oświadczeniu,

5)   rodzice/ opiekunowie prawni przyjmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z punktu przez upoważnioną przez nich osobę,

6)   nie dopuszcza się odbierania dzieci przez osoby:

a)    w stanie nietrzeźwym,

b)   niewskazane w pisemnym upoważnieniu rodziców/prawnych opiekunów,

c)    wskazane telefonicznie przez rodzica.

2.    Rodzice są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci  w ustalonych godzinach.

3.    Rodzice są zobowiązani do informowania nauczycieli o przyczynach nieobecności dziecka w placówce.

ROZDZIAŁ VIII

TERMINY PRACY PRZERW PUNKTU

1.        Terminy przerw są ustalane na każdy rok i są publikowane w dokumencie „Terminarz przerw w pracy Punktu Przedszkolnego” oraz podane do informacji rodzicom/ opiekunom prawnym.

2.        Przewiduje się możliwość przerwy w okresie wakacji. Coroczny wakacyjny  termin przerw w pracy punktu ustala dyrektor placówki i podaje go do wiadomości rodziców.

3.        W przypadkach podyktowanych wystąpieniem awarii czy brakiem technologicznych możliwości zakończenia prac remontowych, dopuszcza się możliwość przedłużenia przerwy w funkcjonowaniu punktu.

ROZDZIAŁ IX

ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA I ICH PRAW

1.    W punkcie zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

2.    Nauczyciel punktu prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego określonego przez Ministra Edukacji Narodowej, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i jego prawa.

3. Do zakresu zadań nauczycieli należy:

1)   planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno – wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,

2)   wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,

3)   prowadzenie arkuszy obserwacji dzieci przez cały ich pobyt w placówce. Wyniki zapisuje dwa razy w roku (obserwacja wstępna, dokonywana w pierwszym miesiącu pobytu dziecka w punkcie przedszkolnym i obserwacja końcowa, dokonywana w czerwcu),

4)   stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania,

5)   odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w punkcie i poza jego terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.,

6)   planowanie własnego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,

7)   dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy dydaktycznych oraz troska o estetykę pomieszczeń,

8)   eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,

9)   współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,

10)     rozpoznawanie możliwości rozwojowych dziecka, a w miarę potrzeb organizowanie różnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej, udzielanie porad rodzicom dzieci stwarzających problemy wychowawcze, prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem,

11)    współpraca ze specjalistami świadczącymi dzieciom pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz opiekę zdrowotną,

12)    prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej w dziennikach zajęć punktu,

13)    realizacja zaleceń organu prowadzącego punkt,

14)    inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym ,wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno – sportowym,

15)    realizacja wszystkich innych zadań zleconych przez organ prowadzący, wynikających z bieżącej działalności punktu,

16)    doskonalenie umiejętności współpracy i współdziałania z rodzicami dzieci i innymi podmiotami, z którymi punkt może współpracować.

4. W punkcie może być zatrudniona osoba do pomocy nauczyciela.

5.    Nauczyciele mają prawo do:

1)   szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych jaki i dzieci,

2)   wolności głoszenia własnych poglądów, nienaruszających godności innych ludzi,

3)   współdecydowania o wyborze programu wychowania przedszkolnego i kart pracy,

4)   swobody wyboru metod realizacji programu,

5)   jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy,

6)   stałego rozwoju i wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego,

7)   wynagrodzenia za swoją pracę i urlopu wypoczynkowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ X

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

1.    Rodzice mają prawo do:

1)   dostępu do wszelkich informacji dotyczących organizacji kształcenia i wychowania ich dzieci,

2)   uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat zachowania i rozwoju swojego dziecka,

3)   uzyskiwania od nauczyciela porad i wskazówek w rozpoznawaniu trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

4)   wyrażania i przekazywania swoich opinii o pracy punktu organowi prowadzącemu, organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny oraz organowi prowadzącemu ewidencję szkół i placówek niepublicznych,

5)   rodzice mają prawo wybrać spośród siebie reprezentację tzw. Radę Rodziców, której celem jest samorządny udział w kształceniu i wychowaniu dzieci oraz pomoc w funkcjonowaniu punktu przedszkolnego.

2. Rodzice mają obowiązek:

1)   przestrzegania postanowień niniejszego projektu organizacji wychowania przedszkolnego,

2)   poszanowania godności dziecka,

3)   wzmacniania wysiłków punktu skierowanego na wszechstronny rozwój wychowanków,

4)   informowania o przyczynach nieobecności dziecka na zajęciach,

5)   niezwłoczne informowanie o zatruciach pokarmowych lub chorobach zakaźnych dziecka,

6)   punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka z punktu,

7)   angażowania się jako partner w działanie punktu,

8)   informowania nauczyciela o wszystkich sprawach mogących mieć wpływ na zachowanie i postępy dziecka,

9)   terminowego uiszczania odpłatności za spożyte posiłki,

10)    uczestniczenia w zebraniach z rodzicami oraz spotkaniach indywidualnych zgodnie z ustalonym harmonogramem przez punkt.

 

ROZDZIAŁ XI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Punkt Przedszkolny jest placówką zlokalizowaną w budynku, który uzyskał pozytywne opinie państwowego inspektora sanitarnego oraz komendanta Państwowej Straży Pożarnej, o możliwości prowadzenia tego typu działalności w danym lokalu.

2.    Punkt prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

3.    Projekt Organizacji Wychowania Przedszkolnego obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – nauczycieli, dzieci, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

4.    W celu zapoznania się z niniejszym Projektem Organizacji Wychowania Przedszkolnego przez wszystkich zainteresowanych, ustala się:

1)   umieszczenie drukowanej wersji projektu na tablicy ogłoszeń w punkcie,

2)   udostępnienie projektu przez nauczyciela,

3)   na stronie internetowej organu prowadzącego

5.    Zmiany w organizacji punktu przedszkolnego są wprowadzane przy zamianach przepisów lub na wniosek organów punktu przedszkolnego.

6.    Zasady gospodarki finansowej i materiałowej punktu przedszkolnego określają odrębne przepisy.

7.    Punkt zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wizerunku swoich wychowanków oraz imienia i wieku w publikacjach dotyczących przedszkola (strona internetowa, foldery itp.), a za zgoda rodziców również nazwiska dziecka w szczególności w związku z odnoszonymi przez punkt czy poszczególnych wychowanków sukcesów.

8.    Niniejszy projekt wchodzi w życie  z dniem 04 września 2017 r.