Fundacja Dobrego Startu

Borów 54/8
58-173 Roztoka

BANK ZACHODNI WBK
63 1090 2343 0000 0001 3344 0684REGULAMIN WYCIECZEK I SPACERÓW

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2017r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6 poz. 69 ze zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. poz. 2140)

 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

 

 1. Organizatorem spacerów i wycieczek dla wychowanków jest Punkt Przedszkolny Roztoka I i Roztoka II, Punkt Przedszkolny Dobromierz.
 2. W zorganizowaniu wycieczki przedszkole może współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka.
 3. Organizację i program wycieczki, spaceru dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania  i umiejętności, do ewentualnej niepełnosprawności osób powierzonych.
 1. Formy:
 • Spacery
 • Krótkie wycieczki
 • Wycieczki krajoznawczo- turystyczne
 1. Uczestnicy wycieczek to:

– wychowankowie punktów przedszkolnych w Roztoce i Dobromierzu,

– opiekunami na spacerze lub wycieczce mogą być: nauczyciel, osoba wspomagająca nauczyciela zatrudniona w punkcie przedszkolnym, rodzice lub upoważnione przez nich osoby, praktykanci, wolontariusze( pełnoletni),

– podczas wycieczki, spaceru liczba dzieci pozostających pod opieka jednego opiekuna nie może przekraczać 11 osób.

 1. Organizowanie wycieczek i spacerów ma na celu w szczególności:
 • poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii,
 • poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego,
 • wspomaganie rodziny i przedszkola w procesie wychowywania,
 • upowszechnianie wśród dzieci zasad oraz ochrony środowiska naturalnego oraz wiedzy o składnikach i funkcjonowaniu rodzimego środowiska przyrodniczego, a także umiejętności korzystania z zasobów przyrody,
 • upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej oraz podnoszenie sprawności fizycznej,
 • poprawę stanu zdrowia dzieci,
 • upowszechnianie form aktywnego wypoczynku,
 • poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.
 1. Zgoda rodziców na udział w wycieczce dziecka jest wyrażana w formie pisemnej.
 2. Organizując spacery, wycieczki i wyjścia dzieci poza teren przedszkola:
 • nie dopuszczamy do nadmiernego zmęczenia fizycznego;
 • przestrzegamy norm kulturalnego zachowania się w stosunku
  do współuczestników wycieczki;
 • przestrzegamy wspólnie wypracowanych reguł zapewniających bezpieczeństwo, współdziałanie i przyjemny nastrój, które wpłyną na nasze doznania psychiczne i estetyczne;
 • dbamy o właściwy dobór ubioru dzieci do warunków atmosferycznych;
 • zapewniamy pełne bezpieczeństwo, a w określonych sytuacjach dajemy dzieciom „kontrolowane poczucie swobody”;
 • zapewniamy właściwą organizację tak, aby osiągnąć zamierzone
  cele edukacyjne;
 • upowszechniamy różnorodne formy aktywnego wypoczynku;
 • zapoznajemy dzieci z miejscem i celem wyjścia, aby ich obserwacje i działania były świadome.

 

ZADANIA DYREKTORA PRZEDSZKOLA

 

 1. Dyrektor przedszkola czuwa nad prawidłową organizacją spaceru, wycieczki lub wyjścia poza teren.
 2. Podpisuje każdorazowo rejestr wyjść grupowych.
 3. Organizuje transport i wyżywienie. W uzasadnionych przypadkach dzieci mogą zabierać prowiant z domu.

 

ZADANIA OPIEKUNA WYCIECZKI

 

 1. Opiekunami podczas spacerów i wycieczek mogą być: nauczyciel przedszkola,
  rodzic lub opiekun dziecka, wolontariusz oraz inny pracownik przedszkola.
 2. Opiekun sprawuje opiekę nad powierzonymi mu dziećmi.
 3. Sprawdza stan liczbowy uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdów oraz po przybyciu do punktu docelowego.
 4. Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
 5. Zapewnia taką organizację wycieczki, aby osiągnąć zamierzone cele edukacyjne.
 6. Nadzoruje wykonywanie zadań i poleceń przydzielonych dzieciom.

 

ZADANIA RODZICÓW

 1. Rodzice sygnalizują stosunkowo wcześniej wszelkie potrzeby i dolegliwości związane np. z jazdą autokarem.
 2. W dniu wycieczki przyprowadzają dziecko do przedszkola oraz odbierają
  je o wyznaczonej godzinie.
 3. Dostosowują ubiór dziecka do warunków pogody i programu wycieczki.
 4. Pokrywają wszelkie ewentualne koszty związane z wycieczką, chyba, że udział
  w imprezie zostaje sfinansowany z innych źródeł.
 5. Przed wyjazdem autokarowym mogą wezwać policję do sprawdzenia stanu technicznego autokaru i dokumentacji kierowcy.

 

ZADANIA DZIECI – UCZESTNIKÓW WYCIECZKI

 

 1. Dzieci biorą udział w przygotowaniach do wycieczki.
 2. Przestrzegają zawartych wcześniej umów z opiekunami.
 3. Reagują na umówione sygnały, np. podczas zbiórek.
 4. Przestrzegają zasad prawidłowego zachowania się w miejscach publicznych, skansenach i rezerwatach przyrody (np. las).
 5. Dzieci starsze pomagają młodszym i słabszym.
 6. Pamiętają o zachowaniu porządku i ustalonym przez opiekunów miejscu na odpadki.
 7. Przestrzegają ustalonych zasad bezpieczeństwa i dyscypliny.
 8. Sygnalizują opiekunowi swoje potrzeby fizjologiczne.
 9. Uczestnikowi wycieczki – dziecku nie wolno:

–  zabierać własnego prowiantu, napojów i słodyczy, chyba, że ustalono inaczej,

– zabierać własnych zabawek bez zgody opiekuna wycieczki,

– niszczyć środowiska przyrodniczego, zrywać roślin, płoszyć i krzywdzić zwierząt,

– oddalać się od grupy bez zgody opiekuna,

–  w czasie jazdy spacerować, stawać na siedzeniu, wychylać się przez okno, hałasować,

–  zaśmiecać pojazdu.

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS WYCIECZEK AUTOKAROWYCH

 1. Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo dzieci podczas wycieczek są opiekunowie. Ich opieka ma charakter ciągły.
 2. Opiekunowie zapewniają dzieciom bezpieczne przejście z pojazdu do pojazdu
  przy wsiadaniu i wysiadaniu. Pilnują bezpieczeństwa dzieci w czasie jazdy.
 3. Liczebność grupy należy dostosować do możliwości technicznych autokaru (liczba dzieci nie może być większa od liczby miejsc oznaczonej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu).
 4. Dla zapewnienia uczestnikom wycieczek pełnego bezpieczeństwa przydziela się opiekunów wg następujących zasad: jeden opiekun na 11 wychowanków, miejsce przy drzwiach zajmują osoby dorosłe – opiekunowie.
 5. Autokar musi być oznakowany (przewóz dzieci).
 6. Kierowca posiada świadectwo kwalifikacyjne kierowcy zawodowego
  oraz potwierdzenie sprawności technicznej autokaru.
 7. Postoje mogą odbywać się tylko w miejscach do tego przystosowanych,
  oznakowanych parkingach.

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS WYCIECZEK PIESZYCH I SPACERÓW

 

 1. Jeden opiekun na 11 wychowanków.
 2. W czasie marszu jeden opiekun prowadzi grupę, drugi idzie na końcu.
 3. Uczestnicy posiadają odpowiedni ubiór do warunków atmosferycznych.
 4. W mieście poruszamy się po chodnikach.
 5. W lesie należy poruszać się po oznakowanych szlakach turystycznych
  lub po wyznaczonych ścieżkach.
 6. Opiekun zna dokładnie trasę spaceru.
 7. Przed wyruszeniem opiekun informuje uczestników o zasadach poruszania się
  po drogach i po lesie.
 8. Opiekun zabiera apteczkę pierwszej pomocy.

 

 

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA
DLA OPIEKUNA PRZEDSZKOLNEJ WYCIECZKI AUTOKAROWEJ.

 

Czynności przed rozpoczęciem podróży.

 1. Sprawdzić obecność wyjeżdżających według listy.
 2. Sprawdzić, czy uczestnicy wycieczki nie mają przeciwwskazań do podróżowania środkami lokomocji (choroba lokomocyjna i inne schorzenia).
 3. Dopilnować umieszczenia bagażu w schowkach i rozmieszczenia uczestników
  na uzgodnionych wcześniej miejscach w autokarze. Opiekunowie powinni zająć miejsca przy drzwiach.
 4. Ustalić, gdzie znajdują się: podręczna apteczka (jej wyposażenie), gaśnice i wyjścia bezpieczeństwa.
 5. Zabrać do autokaru pojemniki z wodą, papier higieniczny, chusteczki higieniczne, woreczki foliowe do utrzymania czystości.
 6. Upewnić się, czy w autokarze jest dostępny telefon komórkowy
  (nr telefonu ratunkowego – 112).
 7. W razie wątpliwości co do stanu technicznego autokaru i stanu trzeźwości kierowców, należy bezwzględnie wezwać Policję.

Czynności w trakcie podróży.

 

W czasie jazdy zabronić uczestnikom wycieczki:

  1. przemieszczania się po autokarze i podróżowania w pozycji stojącej,
  2. blokowania zamków, otwierania drzwi i samowolnego otwierania okien
   w czasie podróży,
  3. wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu i rzucania przedmiotami.

Czynności po zakończeniu podróży.

 1. Dopilnować, czy zostały zabrane bagaże i rzeczy osobiste uczestników, czy pozostawiono ład i porządek oraz czy nie dokonano uszkodzeń.
 2. Omówić z uczestnikami wycieczki jej przebieg, ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnych niepoprawnych zachowań lub naruszeń zasad bezpieczeństwa.

 

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU AWARII, POŻARU, WYPADKU LUB INNYCH ZAGROŻEŃ.

 1. W przypadku awarii pojazdu, kolizji, wypadku, powstania pożaru, ewakuować uczestników wycieczki w bezpiecznie miejsce, z wykorzystaniem wyjść bezpieczeństwa, jeżeli zajdzie taka potrzeba.
 2. W razie potrzeby udzielić pierwszej pomocy przedlekarskiej.
 3. W razie konieczności angażowania służb ratunkowych, korzystać z numeru telefonu komórkowego – 112

 

 Niniejszy Regulamin stosuje się do wszystkich form spacerów i wycieczek.

 

 

ZGODA RODZICA LUB OPIEKUNA

 

Ja niżej podpisany/na wyrażam zgodę na uczestniczenie mojego dziecka…………………………………………………………….

………………………………………………………w organizowanej przez przedszkole wycieczce do…………………………………………………………………. która odbędzie się w dniu………………………..

 

Jednocześnie oświadczam , że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na uczestniczenie w tego typu imprezie. Zobowiązuje się do zapewnienia jego bezpieczeństwa w drodze pomiędzy miejscem zbiórki i rozwiązania wycieczki a domem oraz do pokrycia wszystkich kosztów związanych z udziałem w  wycieczce.

Jednocześnie akceptuję obowiązujący w przedszkolu regulamin organizowania spacerów i wycieczek.

 

 

…………………………………………

czytelny podpis rodzica lub opiekuna